Utbildningar

Behörigheter, certifieringar & utbildningar

Samtliga medarbetare på Reco Konsult innehar berättigande certifieringar/behörigheter för att certifiera samt utfärda diplom enligt bransch standardutförandet av respektive utbildning.

portrait_jimmy_reco_konsult
Utbildning

SRY Bas

Utbildningen är en basutbildning för personer på väg in i branschen eller för att fastställa kompetensen hos redan befintlig personal. För att bli godkänd krävs att man klarar muntligt, praktiskt samt teoretiskt test.

SRY Bas

Basutbildning

 • öka medvetenheten om innebörden av att arbeta som servicemedarbetare

 • stärka kompetenser i möten med kunden

 • nödvändiga färdigheter för att utföra arbete inom yrket

 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen

SRY Bas

10 områden ingår

 • Städningens grunder

 • Ergonomi och friskvård

 • Arbetsredskap och maskiner

 • Kem-tekniska medel

 • Skydd och säkerhet

 • Golv och inredningsmaterial

 • Städmetoder och städsystem

 • Miljömedvetenhet

 • Arbetslivskompetenser

 • Service och bemötande

Utbildning

SRY - Yrkesbevis för
professionell lokalvårdare

SRY Yrkesbevis Städservice har utvecklats av Servicebranschens Yrkesnämnd i samverkan med Nordiskt Valideringsforum samt yrkeskunniga från ett flertal olika organisationer inom branschen. 

Den består till sin helhet av åtta sammanhängande moduler.  Målet är att höja individens kompetens och uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter enligt nivån för yrkesbevis.

SRY

SRY Utbildning 6 dagar omfattar:

 • Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö.

 • Golv & inredningsmaterial

 • Kem-tekniska produkter

 • Lärande organisation

 • Organisation & ekonomi

 • Redskap & maskiner inom städservice

 • Service & kvalitet

 • Städningens grunder

SRY

INSTA 800:2018 Nivå 3


Certifierad handledare för INSTA 800 samt certifierad yrkesbedömare och valideringscertifierad.

Kunskapsnivå 3 omfattar visuell kontroll och instrumentella mätmetoder samt statistiska förutsättningarna för kvalitetsmätning, dvs. hur ofta en kontroll måste ske, provtagningsplan och urvalsmetod mm. Du får lära dig hur systemet är uppbyggt, utförande av kontroller och rapportering. Teori och praktik ingår.

SRY

Hygienutbildning


Utbildning i hygienstädning samt smittspridningsvägar*; Hygienfaktorer och städpolicy och Riktlinjer hygienanpassad städning, kemkunskap, dosering, rengöring och städmetoder.

Uppdatering enligt senaste nytt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer vid covid-19.


Ergonomi, friskvård och
hälsa för städyrket

Lyftteknik, förebyggande åtgärder, statisk/dynamiskt arbete och metodalternativ samt             ergonomiska hjälpmedel, avlastande arbetsmetoder.


Systematiskt arbetsmiljlöarbete (SAM)

Innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Alla arbetsplatser ska enligt Arbetsmiljölagen ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att förebygga skador och ohälsa i arbetet.


Kemisk risker och
luftföroreningar

Exponeringen för kemikalier sker huvudsakligen via luftvägarna och huden. ämnen som tas upp till blodet i lungorna kan också komma in i kroppen via hud, slemhinnor eller magtarmkanalen. De skadar organ i kroppen som är mest känsligt för ämnet. 

Lösningsmedel kan skada nervsystemet och också skada foster.


Brandskyddsutbildning
Grund med evakuering

Brandskyddsutbildningen sker i olika steg med både praktisk och teoretisk träning inkluderas.                         

Den praktiska delen handlar om att man får prova att släcka en brand med pulversläckare och brandfilt. Detta medan den teoretiska delen av brandskyddsutbildningen handlar om att ge en ökad kunskap om hur en brand kan starta, hur den kan sprida sig, vilka risker som finns och vilka material och ämnen som är brandfarliga. 


Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildningen ger dig den kompetens som krävs för att arbeta säkert på hög höjd och där det finns risk för fall. I utbildningen behandlas användningen av både kollektivt och personligt fallskydd. Syftet med utbildningen är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagarna, för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.


Skyliftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

Målet med vår liftutbildning är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna välja rätt maskin till rätt arbetsmoment. Genom kunskap förhindra olyckor vid användning av liftar samt att använda fallskydd på rätt sätt i liften. Vår liftutbildning vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt liftar.                             

Efter genomförd liftutbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis för mobil arbetsplattform i kategori 1A 1B 3A 3B.

Golvvårdsutbildning

Målet med vår utbildning är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna välja rätt maskin och utföra  professionell golv vård. I utbildningen ingår:

 • Golvmaterialens uppbyggnad samt identifiering

 • Metodval - Ytskurning eller nollställning

 • Ytskurning / nollställning med vatten inklusive SPP rondell och TXP rondell

 • Kemiska produkter - vax eller polish

 • Maskiner, verktyg och redskap

 • Underhållsmetoder samt regelmässig städning

 • Säkerhet & Skydd

 • Golv vård - praktisk tillämpning 

 • Glans mått